Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Algemene voorwaarden

1. Al onze offertes en bestekken zijn vrijblijvend. Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door een bevoegd mandataris zijn bevestigd. Onze vertegenwoordigers hebben handtekeningbevoegdheid. De ondertekenaar van een bestelbon voor de klant verbindt zich solidair met de rechtspersoon, in wiens naam hij handelt.

2. Bij annulatie van een bestelling door de koper voor aanvang van enige uitvoering van de bestelling door ons, is de koper een forfaitaire som verschuldigd ten belopen van 10% van de totale prijs van de bestelling, met een minimum van 37,18 €. Bij annulatie van de bestelling door de koper nadat wij de uitvoering van de bestelling aangevangen hebben, zal de koper de volledige prijs van de bestelling verschuldigd zijn. Niet-afhaling door de koper van door hem bestelde goederen binnen 15 dagen volgend op de hem meegedeelde datum voor afhaling, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling als een annulatie van de bestelling door de koper beschouwd.

3. Leveringen en/of plaatsingstermijnen worden steeds bij benadering door ons opgegeven en zijn niet-bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De termijnen verliezen hun verbindend karakter wanneer door ons niet tijdig opgemeten kan worden, of buiten onze schuld om, niet tijdig met de werken kan begonnen worden of geleverd worden. Vertraging in de levering en/of de uitvoering kan evenwel nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen of de presentaties te aanvaarden.

4. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de koper. Het vervoer van de goederen gebeurt op risico en voor rekening van de koper. De eigendom van de goederen gaat pas over op de koper na volledige betaling van de prijs van de goederen. Het risico gaat over op de koper van bij de contractafsluiting.

5. Het risico op teloorgang, verlies of beschadiging van de producten gaat op de klant over met ingang van de verzending of in geval van afhalen op het moment van beschikbaarstelling ervan. Indien is overeengekomen om de goederen te laten leveren in de lokalen van de klant, moet de klant de goederen op het vastgestelde ogenblik in ontvangst nemen.

6. Alle facturen zijn onmiddellijk betaalbaar, tenzij anders overeengekomen werd. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 10% per jaar en dit vanaf de vervaldag. Daarenboven zal een vergoeding verschuldigd zijn van 10% van het verschuldigde factuurbedrag, met een minimum van 37,18€,bij wijze van forfaitaire vergoeding. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend. Bij wanbetaling door de koper houden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

7. Klachten dienen ons bij aangetekend schrijven te worden bekendgemaakt binnen de 8 dagen na de levering en/of de plaatsing van de goederen. Klachten over de factuur dienen bij aangetekend schrijven te worden gemeld binnen 14 dagen na de datum van verzending van de factuur. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

8. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

9. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk vermogen, aanvraag van gerechtelijk akkoord, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

10. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Tongeren en Maaseik bevoegd.

11. Prijzen kunnen worden gewijzigd in geval van onvoorziene en abnormale prijsstijgingen van grondstoffen, onderdelen, wisselkoersnoteringen, arbeidskosten of ingevolge van weldadige maatregelen van eigen of vreemde overheid. In dat geval zullen de goederen en werkzaamheden geleverd, respectievelijk uitgevoerd worden aan de prijs in voege op de dag van de levering/uitvoering. Offertes gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na opmaak. Opdrachten die niet in de offerte gespecifieerd zijn, zullen worden aangerekend als meerwerken.

12. Eigendomsvoorbehoud. De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

13. Ingeval de koper de aan ons toebehorende goederen, zelfs verwerkt herverkoopt, draagt hij vanaf heden, aan ons alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop.

14. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.

15. Bij een herstelling/interventie (geen garantiegeval) wordt er een verplaatsingsvergoeding aangerekend van 30 € binnen België en Nederland. Indien de afspraak niet tijdig wordt geannuleerd door de klant (24 uur vooraf) dan zijn wij genoodzaakt deze interventie aan te rekenen.

16. Er is een garantie van 2 jaar op fabricage- en /of montagefouten. Een uitvoering onder garantie beperkt zich uitsluitend tot het vervangen/herstellen van datgene waar een fabricage- en/of montagefout bewezen is. Er wordt geen garantie gegeven op een gebrek dat ontstaan is als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van het materiaal of op omstandigheden waarop geen invloed kan uitgeoefend worden zoals bv. weersomstandigheden, onderhoudsactiviteiten, enz…. De garantie vervalt indien er binnen de garantietermijn derden werken uitvoeren zonder toestemming van Limburg Ramen.